Statins / Crestor (rosuvastatin) / Lescol (fluvastatin) / Lipitor (atorvastatin) / Livalo (pitavastatin) / Mevacor (lovastatin) / Pravachol (pravastatin) / Triliplix / Vytorin / Zocor (simvastatin)